Proiectul de ordin privind Normele metodologice de aplicare în MApN a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviştilor voluntari a fost postat, luni 13 martie, în secţiunea Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică, de pe site-ul MApN.

Normele au fost elaborate de Direcţia personal şi mobilizare din SMG, în perioada ianuarie-noiembrie 2016. Forma finală a reunit punctele de vedere, observaţiile şi propunerile celorlalte structuri centrale şi direcţii din SMG, reprezentanţilor categoriilor de forţe ale armatei şi ai comandamentelor de sprijin.

Mai multe detalii despre noile reglementări ne-a furnizat colonelul Alexandru Adomnicăi, şef secţie mobilizare în cadrul Direcţiei personal şi mobilizare, care ne-a precizat şi faptul că, prin norme, s-a urmărit crearea condiţiilor pentru realizarea unui nivel de pregătire a rezerviştilor voluntari cât mai apropiat de cel al personalului militar în activitate, dar şi optimizarea timpului afectat procesului de recrutare şi selecţie a candidaţilor prin simplificarea procedurilor specifice.

Pentru anul 2017 au fost propuse pentru încadrare aproximativ 2.800 de posturi, dintre care, aproximativ 200 pentru ofiţeri, 400 pentru maiştri militari/subofiţeri şi 2.200 pentru gradaţi/soldaţi.

Criterii generale de recrutare pentru candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de rezervist voluntar:

să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România de cel puţin 6 luni, la data depunerii cererii de înscriere;

să fie declaraţi „apt medical” pentru arma/serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiţi;

să fie evaluaţi şi declaraţi „admis” din punct de vedere psihologic şi al pregătirii fizice;

să nu fi fost condamnaţi penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia situaţiei în care cei condamnaţi au fost reabilitaţi sau amnistiaţi;

să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice serviciului militar;

să nu aparţină unor culte, asociaţii religioase sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum şi celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar.

Criterii specifice de recrutare pentru candidaţii care provin din rezervişti

Când vorbim despre rezervişti, avem în vedere persoanele care au îndeplinit serviciul militar activ şi au grad militar în rezervă.

Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare prevede, la art. 14, că sunt luaţi în evidenţă ca rezervişti cetăţenii români, bărbaţi şi femei, care au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

La art. 3 alin. (3) din aceeaşi lege, se precizează că serviciul militar activ se îndeplineşte în calitate de: militar profesionist – ofiţer, maistru militar, subofiţer; militar în termen; elev sau student la instituţiile de învăţământ din sistemul de apărare şi securitate naţională, cu excepţia elevilor liceelor şi colegiilor militare; soldat sau gradat profesionist.

Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de cadru militar (ofiţer, maistru militar, subofiţer) rezervist voluntar:

să deţină gradul corespunzător funcţiei pe care urmează să o încadreze sau gradul imediat inferior, în cadrul aceleiaşi categorii de personal militar;

să fie confirmaţi în arma/serviciul/specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze;

să îndeplinească cerinţele privind nivelul studiilor, corespunzătoare categoriei de personal militar din care fac parte, prevăzute de actele normative în vigoare;

să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradatrezervist voluntar:

să deţină grad în rezervă corespunzător corpului gradaţilor şi soldaţilor;

să fie confirmaţi în arma/serviciul/specialitatea militară a funcţiei pe care urmează să o încadreze;

să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu;

să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Candidaţii rezervişti pot opta pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcţie corespunzătoare altei categorii de personal militar, superioară din punct de vedere ierarhic, în următoarele condiţii: îndeplinesc criteriile generale şi specifice de recrutare corespunzătoare categoriei de personal militar respective, stabilite prin norme pentru candidaţii fără pregătire militară; îşi exprimă acordul scris pentru a urma cursul de formare iniţială în aceleaşi condiţii ca şi candidaţii fără pregătire militară.

În cadrul aceleiaşi categorii de personal, candidaţii rezervişti pot opta pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcţie prevăzută cu altă armă/specialitate militară decât cea în care sunt confirmaţi, dacă îndeplinesc toate celelalte criterii generale şi specifice de recrutare şi îşi exprimă acordul scris pentru a urma modulul pregătirii de specialitate înainte de a semna primul contract.

În funcţie de nevoile MApN, pentru unele funcţii prevăzute cu arme şi specialităţi militare specifice categoriilor de forţe ale armatei şi comandamentelor de armă/sprijin, criteriile specifice pot fi completate cu criterii suplimentare, prevăzute în actele normative care reglementează domeniile de activitate specifice acestora. Criteriile suplimentare se aduc la cunoştinţa candidaţilor în etapele iniţiale ale procesului de recrutare.

Criterii specifice de recrutare pentru candidaţii fără pregătire militară

Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de ofiţer rezervist voluntar:

să fie absolvenţi, cu diplomă, ai studiilor universitare de licenţă sau de master, în instituţii de învăţământ superior acreditate, potrivit legii, corespunzător prevederilor de studii ale funcţiilor pe care urmează să le încadreze şi în specializări corespunzătoare armelor/serviciilor sau specialităţilor militare ale acestora;

să deţină documente de atestare a calificării de pilot, emise de Autoritatea Aeronautică Civilă Română – numai candidaţii care optează pentru funcţii prevăzute cu arma „aviaţie”, specialităţile militare „pilot pe aeronave cu motoare clasice (piston)” şi „pilot pe aeronave cu motoare reactive”;

să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de maistru militar rezervist voluntar:

să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat şi ai studiilor postliceale, cu profil corespunzător armei/serviciului şi specialităţii militare corespunzătoare funcţiei pentru care candidează;

să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai pentru cei care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto”, „geniu”, „artilerie şi rachete”, „artilerie şi rachete antiaeriene” sau „tancuri”, dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;

să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de subofiţer rezervist voluntar:

să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data semnării angajamentului;

să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai pentru cei care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto”, „geniu” „artilerie şi rachete”, „artilerie şi rachete antiaeriene” sau „tancuri”, dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;

să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani înainte de data depunerii cererii de înscriere.

Candidaţii care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar:

să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu sau să facă dovada absolvirii acestuia, până la data semnării angajamentului;

să posede permis de conducere auto categoriile B şi C – numai candidaţii care optează pentru funcţii prevăzute cu armele „auto”, „geniu”, „artilerie şi rachete”, „artilerie şi rachete antiaeriene” sau „tancuri”, dacă îndeplinirea atribuţiilor presupune conducerea tehnicii specifice armelor respective;

să nu împlinească vârsta de 51 de ani înainte de data semnării primului contract.

Dosarul de candidat

Pentru un candidat, pe parcursul unui an calendaristic, centrul militar pe a cărui rază de responsabilitate domiciliază cel în cauză întocmeşte un singur dosar de candidat, pentru categoria de personal corespunzătoare funcţiilor pentru care a optat.

Conţinutul dosarului de candidat: cerere de înscriere; copie act de identitate; fişe tip de examinare medicală şi de cunoaştere; certificat de cazier judiciar, eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii; copii acte de studii şi alte documente care atestă alte competenţe dobândite; copie permis de conducere – pentru candidaţii fără pregătire militară, dacă îndeplinirea atribuţiilor funcţiei pentru care candidează presupune conducerea tehnicii specifice; copie livret militar – numai pentru candidaţii rezervişti.

Cererea de înscriere se completează potrivit modelului şi precizărilor prevăzute în anexa nr. 3 a normelor, iar copiile documentelor menţionte se certifică, pentru conformitate, pe fiecare pagină, de către personalul centrelor militare, după confruntarea cu documentele originale.

Modelele fişelor de examinare medicală şi de cunoaştere sunt prevăzute în Instrucţiunile privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera militară în Armata României, aprobate cu Ordinul ministrului apărării naţionale M. 30/2012, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 229 din 5 aprilie 2012.

Contractul

Raporturile de serviciu dintre rezerviştii voluntari şi Ministerul Apărării Naţionale se stabilesc în baza contractului, iar calitatea de rezervist voluntar se acordă numai după semnarea acestuia.

Primul contract se încheie pe o perioadă de 4 ani, iar următoarele pe o perioadă de maximum 3 ani.

Ministerul Apărării Naţionale poate încheia contracte cu rezerviştii proveniţi din rândul cadrelor militare, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, care au încetat raporturile de serviciu cu instituţia. Dacă un astfel de contract se încheie în termen de 3 ani de la trecerea în rezervă, rezerviştii nu mai participă la instruirile anuale. În asemenea situaţii, fiecare contract (atât primul, cât şi următoarele) se încheie pe o perioadă de maximum 3 ani.

Selecţia candidaţilor

De regulă, selecţia se execută centralizat, la nivel judeţ/sector, la unul din sediile structurilor militare beneficiare, care îndeplinesc condiţiile necesare referitoare la asigurarea bazei materiale şi a personalului specializat. Dintre membrii comisiei de selecţie fac parte şi reprezentanţi ai structurilor militare beneficiare şi/sau ai altor structuri militare din subordinea categoriei de forţe ale armatei/comandamentului de armă/sprijin de care aparţin acestea.

Cele două tipuri de probe – psihologică şi fizică – se desfăşoară în aceeaşi zi. În funcţie de numărul candidaţilor şi posibilităţile de examinare ale comisiei, selecţia se poate derula pe durata mai multor zile, pe serii de candidaţi.

În activitatea de evaluare psihologică se aplică metodologiile, criteriile, manualele şi procedurile profesionale de evaluare specifice, elaborate de Centrul de investigaţii sociocomportamentale şi aprobate de către şeful Direcţiei management resurse umane.

Pentru evaluarea nivelului capacităţii motrice, candidaţii execută trei probe – flotări, abdomene şi alergare –, iar pentru a fi declaraţi „admis”, trebuie să obţină baremul minim la fiecare dintre acestea.

Procesul de selecţie se încheie cu declararea candidatului „admis” sau „respins”. Rezultatele obţinute se afişează la sediul centrului militar, în ziua următoare susţinerii probelor. Contestaţiile se depun în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor şi se soluţionează de o comisie constituită la nivelul centrului militar.

Candidaţii declaraţi „admis” efectuează examinarea medicală în cadrul spitalelor sau al centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din reţeaua sanitară a MApN.

În funcţie de specificul funcţiei pentru care candidează, unele categorii de candidaţi efectuează examinarea medicală şi/sau psihologică specială, astfel:

candidaţii pentru funcţii pentru care îndeplinirea atribuţiilor presupune desfăşurarea de activităţi aeronautice militare, la Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială General doctor aviator Victor Anastasiu;

candidaţii pentru funcţii prevăzute cu specialitatea militară „scafandri” sau pentru care îndeplinirea atribuţiilor presupune ambarcarea pe orice tip de navă, la Centrul de Medicină Navală.

Candidaţii declaraţi „admis” la selecţie şi „apt” în urma examinării medicale sunt repartizaţi, de centrele militare, pe funcţii/structuri militare, pe baza opţiunilor exprimate.

După selecţie, candidaţii care nu au îndeplinit serviciul militar activ, declaraţi „admis”, semnează un angajament, prin care se obligă ca, după finalizarea perioadei de instruire iniţială, să încheie contractul ca rezervist voluntar.

Formarea rezerviştilor voluntari

În funcţie de pregătirea militară anterioară, formarea rezerviştilor voluntari este iniţială şi continuă.

Pentru candidaţii recrutaţi din rândul cetăţenilor fără pregătire militară, formarea iniţială a rezerviştilor voluntari se face prin parcurgerea a trei module: de bază, de specialitate şi de leadership. Aceasta constă în instruirea instituţionalizată pentru formarea competenţelor, cunoştinţelor, deprinderilor/abilităţilor necesare îndeplinirii funcţiilor în care vor fi încadraţi. Programul de instruire iniţială se execută sub forma unui curs de formare a cărui structură este diferenţiată în funcţie de sursa de provenienţă a candidaţilor, categoria de personal, arma şi specialitatea militară. Pe durata acestui program, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate.

Pentru candidaţii rezervişti care nu au îndeplinit serviciul militar activ, cursul de formare cuprinde toate cele trei module menţionate. Cei care optează pentru a îndeplini serviciul militar în calitate de rezervist voluntar pe o funcţie prevăzută cu altă armă/specialitate militară decât cea în care sunt confirmaţi vor urma numai modulele instruirii individuale de specialitate şi/sau de leadership.

La finalizarea cursului de formare, absolvenţii beneficiază de certificat de absolvire sau brevet de cadru militar rezervist aferent categoriei de personal pentru care s-a instruit.

Formarea continuă se desfăşoară pe timpul îndeplinirii serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar, prin participarea acestora la activităţile de instruire planificate, organizate şi desfăşurate în cadrul structurilor în care au fost încadraţi sau în instituţiile de formare continuă pentru parcurgerea cursurilor de specializare sau de carieră, care să le asigure evoluţia în carieră.

Pentru actualizarea cunoştinţelor/deprinderilor dobândite pe timpul îndeplinirii serviciului militar, rezerviştii voluntari proveniţi din rezervişti participă, în primul an de contract, la un curs de specializare. Rezerviştii voluntari care au îndeplinit serviciul militar activ în calitate de militar profesionist şi au trecut în rezervă cu cel mult 5 ani înainte de data semnării contractului nu participă la cursul de specializare, dacă arma/specializarea deţinute în calitate de militar profesionist corespund postului pe care este încadrat ca rezervist voluntar.

Drepturi şi obligaţii pe durata îndeplinirii serviciului militar

În numărul 3 al săptămânalului nostru, pagina 11, am publicat prevederile Legii nr. 270/2015 referitoare la drepturile şi îndatoririle rezerviştilor voluntari. Acum, după aprobarea normelor, revenim cu unele precizări.

Pe durata contractului, rezerviştilor voluntari li se asigură drepturi de echipament, dar pot purta uniforma militară numai pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni. În perioadele când nu participă la astfel de activităţi, articolele de echipament se păstrează la structura militară în care sunt încadraţi.

Pe timpul desfăşurării instruirii iniţiale, a concentrărilor pentru participare la instruire/misiuni sau la alte forme de instruire, rezerviştii voluntari beneficiază de cazare. Pot să nu fie încazarmaţi numai în situaţia în care au domiciliul în localitatea de dislocare a structurii militare unde sunt încadraţi sau în localităţi situate la distanţe mai mici de 50 Km, cu decontarea cheltuielilor de transport. De asemenea, rezerviştii voluntari, pe timpul participării la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni, beneficiază de normele de hrană, sub formă de hrană preparată sau de valoarea financiară neimpozabilă a acestora, potrivit reglementărilor aplicabile personalului militar în activitate.

Pe durata programului de instruire iniţială, participanţii au aceleaşi drepturi, facilităţi şi îndatoriri ca şi soldaţii profesionişti în activitate. Ei beneficiază, lunar, de o sumă egală cu solda de funcţie corespunzătoare unui soldat profesionist în activitate, la care se adaugă solda gradului minim al fiecărui corp de personal militar pentru care se instruieşte. Suma primită pe durata programului de instruire iniţială constituie venit asimilat salariilor în înţelesul impozitului pe venit şi bază de calcul al contribuţiilor sociale.

În perioada în care nu participă la instruire sau la misiuni în cadrul structurilor în care sunt încadraţi sunt, în continuare, declaraţi în sistemul public de pensii, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi în sistemul asigurărilor de şomaj, și beneficiază lunar de o remuneraţie, în cuantum de 10% din suma reprezentând solda de funcţie pe care sunt încadraţi, conform contractului încheiat şi solda gradului deţinut. În această perioadă, rezerviştii voluntari sunt contribuabili ai sistemului de asigurări sociale, iar remuneraţia lunară este venit supus impozitului pe venit şi bază de calcul a contribuţiilor sociale, datorate potrivit legii.

Rezerviştii voluntari au obligaţia de a-şi menţine nivelul de pregătire fizică pe timpul cât nu participă la instruire sau la îndeplinirea unor misiuni. Anual, se execută evaluarea nivelului de pregătire fizică, pe baza baremelor stabilite prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.149/2012 pentru aprobarea Regulamentului educaţiei fizice militare, cu modificările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 88 bis din 11 februarie 2013, pentru personalul militar în activitate.

Îndeplinirea serviciului militar în rezervă în calitate de rezervist voluntar

Rezerviştii voluntari pot fi concentraţi sau mobilizaţi, după caz, pentru participare la instruire sau la misiuni în structurile în care sunt încadraţi. În raport cu nevoile forţelor destinate apărării, pot fi concentraţi sau mobilizaţi şi pentru îndeplinirea unor misiuni în afara teritoriului naţional.

Chemarea pentru concentrare sau mobilizare se face prin ordine de chemare, care cuprind motivele chemării şi perioada concentrării, întocmite şi înmânate prin grija structurilor în care sunt încadraţi, astfel:

până la data de 20 decembrie a fiecărui an, pentru participarea la instruirile prevăzute în contract pentru anul următor;

cu cel puţin 60 de zile înainte, pentru concentrările în vederea participării la misiuni cu o durată mai mare de 15 zile sau la alte forme de instruire neprevăzute expres în contract;

imediat, la declararea stării de război, a mobilizării, instituirea stării de asediu, a stării de urgenţă, precum şi pe timpul antrenamentelor/exerciţiilor de mobilizare, precum şi altor activităţi stabilite prin ordin al şefului Statului Major General.

Rezerviştii voluntari execută instruirea în unitatea la care sunt încadraţi, pe durata a 15 zile calendaristice, anual.

În baza ordinului de chemare, rezerviştii voluntari sunt obligaţi să înştiinţeze angajatorii cu care au încheiate raporturi de muncă sau de serviciu, despre participarea la concentrări, prezentând totodată documentele justificative, astfel: pentru instruirile prevăzute în contractul încheiat în condiţiile legii, înştiinţarea se face cu cel puţin 15 zile înainte de data prezentării la concentrare;  pentru concentrările în vederea participării la misiuni sau instruiri cu o durată mai mare de 15 zile, înştiinţarea se face cu cel puţin 45 de zile înainte de termenul prevăzut pentru prezentarea la concentrare.

Raporturile de muncă sau de serviciu, după caz, dintre rezerviştii voluntari şi angajatori se suspendă pe perioada concentrării sau mobilizării, nu pot înceta, din iniţiativa angajatorului, decât în urma dizolvării operatorilor economici ori a desfiinţării instituţiilor publice.