Convocarea AGA CIAf

Subscrisa Asociatia Centrul Incubator de Afaceri –  CIAf  cu sediul in Sos Oltenitei 225 A,pav I, sector 4, cod postal 041309, telefon/ fax 021/3321556 , www.ciaf. ro , inregistrata la Registrul de Fundatii si Asociatii sub nr 25 din 25.06.2003, cod de inregistrare fiscala R015602853 cont nr. RO71CARP0453P0067182RO01, deschis la Patria Bank, Bucuresti, reprezentata de […]